About

Sakumaha dipikiran ge da didinya mah hese dibejaan, cik sakali sakali mah dengekeun atuh! ulah batur wae nu diwaro teh, da kuring ge sakali mah jengkel.